HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

március 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2019.03.01. 07:58 :: lowoa

1996. március 1.

 

VÁLJATOK KRISZTUSOKKÁ ITT A FÖLDÖN, A LELKEK MEGMENTÉSÉÉRT

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk és Istenünk szent kegyelméből. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem, az Atya – ki atyja mindenkinek, mert szent akarata által lett, ami lett égen és a földön, az ő szent Fia, az Atya egyszülöttje; Jézus Krisztus, a világ megváltója, ki által van üdvösségetek, Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen közreműködése által, a dicső szentháromság szent kegyelméből. Ámen.

Imádkozzunk testvérem! Áldás és dicsőség az örökké és mindörökké élőnek, a három személyű egy igaz Istennek. Minden hatalom és dicsőség tied mennyei, Örök Atyám, úgymint az Atya, a Fiú és a Szentlélek Úristen. Imádtassék és felmagasztaltassék mindig és mindörökké. Ámen.

Köszönjük mindazt a jót mivel elárasztottad a világot. Hálát adunk neked szent Fiadért, hogy elküldted az esendő, a botladozó emberért, nem hagyod elveszni a tieidet, kik akaratuk által neked szentelik életüket. Pedig bűneik miatt haragra gyúlt szent arcod, de szereteted és irgalmad felülemelkedett és szent Fiad által kinyilatkoztattad magad,

 

megbocsátó szerető irgalmadban leküldted megbocsájtó, irgalmas szereteted a bűn­bánat szentsége által. Mit szent Fiad, Jézus Krisztus kínszenvedése és kiömlő szent vére által tetted hozzáférhetővé, a bűnbánat szentsége által. Mindez érdem nélkül hullott az öletekbe. Ez Isten végtelen és felmérhetetlen kegyelme.

És mit tett és tesz ma is a balga, a bűnébe belevakult ember, elmegy mellette érzéket­lenül és süketen, pedig a kegyelem szóIítgatja, hívogat ja, de mit tesz az ember? ­Rohan a bűnbe, szalad a délibáb után, kábítja magát, altatja a lelkiismeretét, az helyett, hogy felébredne, hogy Urát és Istenét, megváltó Üdvözítőjét hívná segítségül. Mert a sátán az őskígyó elhiteti velük, hogy minden bajnak az oka Isten. Ahelyett, hogy felismernék bűnös voltukat. Ezért annyiszor felhívom figyelmeteket, kik Krisztuséinak valljátok magatokat, hogy nem magatoknak éltek, hanem Krisztusnak. Aki pedig Krisztusnak él, azáltal Krisztus működik. Ezért mondottam annyiszor, de annyiszor, hogy váljatok Krisztusokká itt a fóldön, a lelkek megmentéséért. Amen.

Mit mondott Uratok, Istenetek: “Nincs szükségem fö/di dicsőségre”. Nektek sincs test­véreim! Ezért hangsúlyozottan felhívtam figyelmeteket az imára, a munkára. Imád­kozni és dolgozni, ezt kitartóan, fáradtságot nem kímélve tegyétek!

Ajánljátok fel ezt mind Uratoknak, Isteneteknek nap mint nap. Az már nem a ti dolgotok, hogy ezt hol és mikor hasznosítja Uratok, a lelkek megmentésére. Ez a gyermeki bizalom az embemek Istene, Atyja, megváltó Istenében. Ne a látszatnak élje­tek, hanem Istennek, ki a rejtekbe is lát és megfizet kinek-kinek cselekedetei szerint. Ezért hangsúlyozottan felhívtam figyelmeteket. Éljetek Uratok, Isteneteket Krisztu­sotok jelenlevésében. Mert ott van mellettetek, mert színe előtt álltok életetek minden percében, mert nincs elrejetett tett, sem elrejtett gondolat. Ezért hívtam fel a figyel­meteket a gondolat tisztaságára! Mert ki gondolatban tiszta, annak tiszták a tettei is.

 

Röpke sóhajtásnyi az életetek itt lent a földön, a örök élethez képest, ha ezt fel tudnátok fogni! Mennyivel másképp élnék le az emberek az életüket. Odaadják a mara­dandót a mulandó ért.

Nyíljon ki szívetek testvéreim a kegyelem felé. Kérjétek nap mint nap a tisztánlátás /belső látási és a bölcsesség kegyelmét. Nem elég azt egyszer kérni, folyton, nap mint nap kérni kell. Mert a kegyelmet megkapni könnyebb, mint azt megtartani. Mert aki folyton nap mint nap kéri, odaköti lelkét a kegyelemhez, Urához Istenéhez..

Sokszor felhívom figyelmeteket egy ugyanaz dologra. Azt azért teszem, mert fokozottabban akarom felhívni figyelmeteket rá, hogy szemetek előtt legyen amire igen-igen ügyelni kell. Mert a gonosz kilopja gondolataitok közül, ami neki nem tetszik, ebben nagyon nagy mester. Ilyenkor mondjátok, feledékenyek vagyunk. Mert a gonosznak van hatalma testetek felett. De halhatatlan lelketeknek akaratotok ellenére nem árthat. De ne féljetek! Testetek felett sem korlátlan úr, mert Isten kegyelme által nagyon sokszor belenyúl életetekbe, sok esetben kézzelfogahatóan. De viszont, minden betegséggel, fájdalommal, lelki megpróbáltatásaitokkal, sáfárkodhattok. Mert felajánl­játok és odaviszitek Uratok Istenetek, megváltó Üdvözítőtök keresztje tövébe. Nem is tudjátok felfogni ezt, mert azt tettétek, mit Uratok Istenetek, megváltó Krisztusotok. Igy váltok itt a fóldön Krisztusokká, a lelkek megmentéséért. A sátán pedig beleesik a saját vermébe, mit nektek készített. Ezért mondottam már az előzőekben, hogy a sátán akaratán kivűl mégis Istent szolgálja. Ezt pedig nehezen tudja elviselni. Arra is fel­hívtam már figyelmeteket, hogy kudarcaiba nem fárad bele, rátok irányítja figyelmét, kimondhatatlanul gyűlöl benneteket.

 

De ti ne féljetek bárány testvéreim, mert Krisztus veletek van. Erőtökön felül nem enged kísérteni, mert Krisztus veletek van, bennetek él és ti Őbenne. Ezért mondom és már sokszor mondottam nektek. Ne legyetek kicsi-hitűek! Szabaduljatok meg félel­meitektől. Feltétel nélkül bízzatok megváltó Istentekben, mert ő, csakis ő tudja mi szolgálja lelketek üdvét, és mi hozza bukását. Arra is már sokszor felhívtam figyel­meteket, hogy esendők vagytok, ti is meg-meg botlotok. De ti ismeritek az utat, a megbocsájtó szeretethez. Szaladjatok hozzá, éljetek a bűnbánat szentségével. Bánjátok meg nap mint nap bűneiteket, amit életetekben elkövettetek, úgy váltok alázatos szívűekké nemcsak Isten felé, hanem embertársaitok felé is.

A rosszat jóval viszonozzátok, a gyűlöletet szeretettel. Mert ha gyűlöletre gyűlölettel feleltek, semmivel sem vagytok különbek, itt diadalmaskodik a gonosz.

Legyetek szelídek és alázatos szívűek! Mert mit mondott Uratok: “Tanuljatok tőlem, mert én szelid vagyok és alázatos szivű.

Testvérem és testvéreim! mindnyájan, kik Krisztuséi vagytok! Vegyétek fontolóra mindezeket, mert nem azért küldött a világba Uratok, hogy a világé legyetek. “Mint ahogy én sem e világból való voltam, ti sem evilágból valók vagytok. Szent lelkemmel őrizlek benneteket, mig enyéim akartok lenni. Mert én mint Isten, akaratotok nélkül nem tehetek veletek semmit, mert üdvösségeteket Isten akaratotok alá helyezte. Isten törvényei örök érvényűek. De ne féljetek kicsi gyermekeim, a gonosznak nincs hatalma akaratotok felett. Legyetek teljes bizalommal irántam. Minden tudott előttem, az én tudtomon kivül semmi nem történik veletek és én minden rosszat a lelketek üdvére forditok. De azt tudjátok, nélkülem semmi, de velem mindenek lehettek, mert szeretetem végtelen. “Amen.

 

Testvéreim, most búcsúzom. Áldjon meg benneteket az örökké élő Atya, az ő egyszülöttje, a megváltó Jézus Krisztus, ki őriz és véd benneteket az eljövendőkben, Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen, ki ajándékait szétosztja köztetek. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária oltalmazzon, védelmezzen, járjon közben értetek Urunknál, Istenünknél. Szent Mihály arkangyal tartsa távolt tőletek a gonoszt. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek.

Ármin.