HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

június 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK


 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2018.12.27. 08:46 :: lowoa

1995. december 27.

 

ELVÉTETIK TŐLÜK ISTEN ORSZÁGA

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk és Istenünk; Jézus Krisztus kegyelméből. Ámen. Ánnin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem, az örök Atya, az ő egyszülött Fia, a világ megváltója; Jézus Krisztus és Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen szent kegyelme által.

 

Imádkozzunk testvérem! Áldás és dicsőség neked mennyei, igaz Atyánk és Istenünk. Imádtassék és felmagasztaltassék a Fiú, az Atya egyszülöttje, ki a földre hozta az Atya szeretetét és szemmelláthatóan be is mutatta ennek a szeretetnek nagyságát és egyben mérhetetlen gazdagságát. Kereszten függő szenvedése által nyújtotta át az Atya megbo­csájtó szeretetét a bűnbánat szentsége által. Szavaival tanított, cselekedeteivel példát adott nektek Jézus Krisztus, az isteni Bárány. És megnyitotta számotokra a mennyek országát, hogy aki hisz benne és az Atya akaratát cselekszi, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen őáltala, mindörökké. Aldjuk és magasztaljuk Isten szent Lelkét, kit az Atya a Fiú nevében küldött, aki megvilágosítja elméteket, ki utatokat megvilágosítja, ki kegyelmeivel áraszt el benneteket, akarata és tetszése szerint. Ki hív benneteket, ki bennetek a lelkiismeret szava, a Szentlélek Úristen. Felszólít minden egyes embert az üdvösségre. Higgyétek el emberek, hogy Isten az igaz, ki mint személy három, hogy üdvösségre teremtett benneteket, nem pedig kárhozatra. Ámen.

Nem is tudjátok felfogni ti balga emberek, kik belevakultatok a bűnbe, hogy a gonosz a sátán, mint a barmot terel benneteket a kárhozatba, hol a test halála után jön a lélek halála az örök üdvösség kárára.

 

Az emberiség nagy része azt hiszi, hogy csak test van és semmi más. Azért akar megadni mindent mit a test követel és halhatatlan lelkével mit sem törődik. Azt hiszi, hogy bármit is tett a test és a lélek belemerül a semmibe és semmi, de semmi már nincs tovább. Ezeknek az embereknek reménye a teljes megsemmisülés. Pedig ha tudnák, pedig tudhatnák, hogy a kegyelem hányszor, de hányszor kopogtat lelkük ajtaján. Meg sem hallják, mert nem is akarják meghallani, pedig csak egy picit meg kellene nyílni a fény felé és a kegyelem rendet teremtene és működni tudna szívükben. Itt nem földi

javakat osztanak, hanem az örök életre szökellő kincseket kapnak: lelki értékeket, mit magával visz. Mert mindenki megmérettetik, mikor órája bekövetkezik.

 

Mert az örök életre két kapu vezet, szűk és szoros kapu (a nehéz földi út). Itt Isten irgalmas szeretete várja a bűnbánó lelkeket. (Mert mint már annyiszor mondottam, de mondom most is, a megbánt bűnökre van bocsánat, de a meg nem bánt bűnökre nincs bocsánat.)

A másik kapu pedig az igazság kapuja, innen még ember nem lépett be az üdvösségre, mert a fóldi életét úgy élte le, hogy nyereség lenne számára a testi-lelki meg­semmisülés, de nem valósulnak be reményei, mert milyen remény az, mi a semmiben reménykedik. Csak azt kapja vissza, mit életében tett, saját lelke ellen és mások ellen.

Azt ne feledjétek, minden ember lelkében ott van születésétől, sőt fogantatása pillanatától az isteni szikra, ha úgy tetszik: talentum. Vannak emberek, akik ezt az isteni szikrát fólé helyezik az anyagi testüknek és eszerint élnek. ezekben az embereknek a lelkében tud működni a kegyelem. Ezek az emberek is botladomak, sőt el is eshetnek, de ismerik azt a forrást – a lélek által – hol lelkük köntösét tisztára mossa a kegyelem.

A megváltó, üdvözítő Jézus Krisztus, mint egy áldozati bárány elvérzett bűneitek miatt a keresztfán, hogy lelketekrőllemossa azt a szennyet, mivel a világ befröcskölt benne­teket, hogy beléphessetek a mennyei lakomára, hol a menyegzői köntös nélkül nem juttok be soha (ez nem más, mint a tiszta lélek).

Mint az előzőkben mondottam, az isteni szikrát, mi az Atyától származik minden ember megkapja, mert ha nem kapná meg minden ember, Isten nem lenne igazságos: ez bennetek az élet.                                                                                                                   .

Ezt az isteni szikrát a bűnbánó ember lelkében viszi, ezáltal lép be a mennyek orszá­gába és tulajdona marad. A megátalkodott ember pedig halála pillanatában elveszti azt és itt vétetik el tőle Isten országa. Hányszor mondotta Uratok Istenetek, Jézus Krisztus: “Elvétetik tőlük lsten országa” . Tehát ezek az emberek megölték szívükben Istent, mint ahogy Jézus Krisztust is megölték, de feltámadott /testben/ mert csak a test felett uralkodhattok. Ugyanúgy az isteni szikra is megszabadul a test halálának pillanatában és egyesül Istennel. A lélek, mit az ember - ha úgy tetszik -mindörökre ahhoz az úrhoz köt, kinek életében szolgált, hol a neki járó büntetésben részesül. (Mert a pokol kínjai sem mind egyforma). Tehát visszatérek az isteni szikrához, mit az örök Atya ad az ő fiainak. Mert az Atya szeretete nem teremti az egyik embert jónak, a másik embert gonosmak. De viszont minden ember bizonyos tulajdonságokkal jön a világra, de minden embemek van választása a jó és a rossz között, mindent fordíthat az ember lelke javára és mindent fordíthat lelke kárára, ez a kettősség mindenhol ott van.

Ez a szabad akarat joga, ebbe lsten nem avatkozik bele!

 

De mivel Isten irgalmas is és szerető Atyátok, Megváltót küldött éretek az ő egyszü­löttjét, ha a gonosz meg is ejt benneteket, helyrehozhassátok hibáitokat. Itt működik köztetek Isten szent Lelke, segítségetekre jött, mert az elvakult, a bűnébe beleragadt ember bűnei által növelte a gonosz hatalmát. Hogy ilyen lett a ti világotok ez nem Isten akarata. /De majd Isten által meghatározott időben, véget is vet neki.!

Visszatérve az előbbiekhez; tehát az isteni szikra visszatér Istenhez, de viszont ez az isteni szikra éltethet egy másik lelket is a továbbiakban. Ezt jegyezzétek meg.

A lélek és ami élteti, – ami az Atyától való szikra – ez kettő, és nem ugyanaz. Az üdvözült lélekkel eggyé válik, az elkárhozott lélekből, mint már mondottam kiszabadul és visszatér Urához, Istenéhez. Mert ami Istené, ismét egyesül Istennel, hogy újra elindítson egy lelket a fóldi vándorútra, hogy visszavezesse az emberi lelket Urához, Istenéhez. A léleknek az a feladata, hogy őrizze ezt az Istentől kapott ajándékát, hogy együtt térhessen meg abba az országba, mit az Atya szeretete készített el még az idő kezdete előtt.

 

Testvérem, itt most két lélekről beszéltem, akik teljesítették az Atya akaratát és akik elbuktak. Van egy hannadik lélekálIapot. Van a földön a kűzdő egyház. Ezt nevezzük a földi síkon élő lelkeknek, kik test és lélek. A kettő szemben áll egymással. A válaszút itt kezdődik.

A második a szenvedő egyház, ez már szellemi sík. Ide jutnak azok a lelkek, kik akaratuk és a bűnbánat szentsége és Isten végtelen nagy kegyelme által az irgalmasság kapujánál mérettek meg, de folt esett lelkükön a bűnbánat szentsége tisztára mosta ugyan, de a helye megmaradt.

Mint az arany is tűzben tisztul, szabadul meg a salaktól, a lélek is itt tisztul meg attól a folttól, mit a bűnbánat szentsége ugyan tisztára mosott, de a folt helye még látható. Ide kerül sok lélek, még mielőtt Jézus, ajó Pásztor bemutatja az Atyának, mint övéit.

A megdicsőült egyház pedig már a szentek közössége, ahol színről-színre láthatják Urukat, Istenüket, megváltó Krisztusukat. Ámen.

 

Most búcsúzom, áldjon meg benneteket testvérem a mindenható Atya, ki számontartja az övéit. Isten egyszülöttje; Jézus Krisztus, ki valóban kínhalált halt a ti üdvössé­getekért. Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen, ki üdvösségre szólít és hívja a lelkeket. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja, Mária járjon közben értetek szent fiánál; Jézus Krisztusnál. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket kicsi báránykái a jó Pásztornak. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ámen.