1999. december 28.


Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelme által, Ámen. Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim a mindenható Atya Isten – mindeneknek teremtője és alkotója, ki időn és téren felette álló – kié az örök jelen, mert nélküle semmi sem lett, ami lett. Köszöntelek benneteket a dicső szentháromságú egy igaz Isten atyai szeretetével és irgalmával, úgymint Atya, Fiú: Jézus Krisztus, mint bűneitek megváltója, a Szentlélek Úristen: az Igazság Lelke, a kegyelmek hordozója, a szentháromságú egy igaz Isten szeretetének kiáradása: ki keresi a meleg, emberi szíveket és építi szívetekben Isten templomát. Hisz mondotta a mennyből alászállt Ige: Jézus Krisztus; „Azt akarom, hol én vagyok ott legyetek ti is” Amen.

 

Imádkozzunk testvérem és testvéreim. Adjunk hálát a szerető mennyei Atyának, hogy annyira szerette tékozló fiait, hogy egyszülött Fiát küldte el az emberek bűneinek kiengesztelésére, mert Isten az egy igaz, hűséges, irgalmas és igaz. A fiú: Jézus Krisztus pedig beteljesítette áldozatát, mert mi addig mint szégyenfát jelentett, a keresztet, ami addig a bűnösök büntetésül szolgáló kínhalálos ágya volt, Krisztus ezt a fát vállaira vette a bűnök bocsánatára, és kínhalála által megnyitotta a mennyek országába az Irgalmasság kapuját a bűnbánat szentsége által, hogy aki szereti Urát és Istenét, és szereti  felebarátját, mint önmagát, hogy ezt életének melyik szakaszába tudja megvalósítani ezt ott fent senki sem kérdi meg tőle, mert Isten irgalma nem a múltját kutatja, hanem a jelent nézi, mert megváltó Ura és Istene kiömlött szent vére, haláltusája, a bűnbánat szentsége által lelkét menyegzős köntösbe öltözteti és azt mondja; „Menj be Urad örömébe”.

Ezt megköszönni, arra nincsen szó, csak Istent és felebarátját szerető meleg emberi szívdobbanása tudja azt. Az Atya, ki várja  tékozló gyermekit, érti mert ő a szívek és a vesék vizsgálója. Ezért testvérem és testvéreim, tárjátok ki szívetek, lelketek kapuját Isten szent Lelkének, mert ő a kegyelmek hordozója, ki keresi az egyetlen egyet is. Ki szálást készít szívetekben Krisztus Jézus befogadására, hogy elvigyen benneteket az Atyához, mint övéit. Kérve kérünk szerető mennyei Atyánk, hogy szent Fiad; Jézus Krisztus keresztáldozata oly sok ember részére ne legyen hiábavaló áldozat, hogy mindnyájan meghalljuk ezt a gyönyörű szót: „Menj be Urad örömébe.” Amen.

 

Testvérem és testvéreim! Hogy ez a csodálatos szó részetekre is elhangozzon, nehéz utat kell bejárni nektek is, azt az utat kell végigjárni mit Megváltó Istenetek végigjárt. Mert szent keresztje az útjelző, mi szívedig ér „Jöjj kövess, és én az élet koszorúját adom neked”. Az út nehéz és tövises, de én melletted leszek, erődön felől nem engedlek kísérteni; ”Mert ki kitart mindvégig, az üdvözül”.

 

Testvéreim, kik Krisztuséinak valljátok magatokat, legyetek alázatos szívűek, mert mit is mondott Uratok Istenetek, Jézus Krisztus? „Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű”. Ne legyetek képmutatók! Ne lesütött szemmel járjatok. Nézzetek szeretettel egymás szemébe. Tudjátok azt, hogy a lélekben alázatos szívűeké a mennyek országa, soha ne hallgassátok el az igazságot. Legyetek igazak gondolatban, szóban és cselekedetben, mert az igaz gondolatokból lesznek Istennek tetsző szavak és Istennek tetsző cselekedetek. Harcoljatok a test hajlamai ellen! Mert a test szereti a kényelmet, a kényelem pedig a bűn melegágya. Mint már annyiszor figyelmeztettelek benneteket, hogy a kísértő a hazugság atyja, mindig tettre kész. Elhiteti még azokkal is, kik Krisztuséinak valljátok magatokat, hogy már ti annyi jót tettek, ez már elég az üdvösségre.

 

Tökéletesek vagytok, le kell állni, jár már egy kis pihenés. Ha ti ezt el is hiszitek, akkor sütkéreztek a sátán hamisságában. Vigyázzatok testvéreim! A ti feladatotok nem ez, hanem a lélekmentés.

 

Imádkozni és dolgozni a lelkek megmentéséért. Hogy ki hallgat rád, és ki nem, az már nem a te dolgod, mert az akarat szabadsága mindenkié. Mert Urad is tiszteletben tartja, mert erőszakkal senki sem lehet Istenhez téríteni, csak szelíden és alázatosan. Mikor az előzőkben azt mondottam: mikor Uratok Jézus Krisztus az isteni megváltó azt mondotta: „Isten országa erőszakot szenved”. Ezt meg is magyaráztam.(mert a sátán erőszakosan kísért, és ha te nem ragaszkodol  még erőszakosabban Krisztushoz, elvesztél) Ezt azért mondottam el újra, ebben a formában újra, mert a gonosz tolvaj is, ha nem vagytok résen kilopja gondoltaitok közül (ebben nagy mester). Ti pedig elnézően azt mondjátok, feledékeny vagyok.

 

Testvéreim! Még ti is többször éltek a világnak, mint Istennek. Ne éljetek a múltban, a jövőt ne kutassátok! Mindig a ma feladata lebegjen szemetek előtt. A ma feladata pedig ez! Istennek tetsző életet élni gondolatban, szóban és cselekedetben. Tehát imádkozni, engesztelni, lelkeket menteni. Ha hallgatnak rátok jó, ha nem az már nem a te hibád. Mint már annyiszor mondottam, a ti nyelvetekben, a szólásaitokban vannak igazságok, mit Isten szent Lelke hintett el közétek. (Mindenki maga viszi bőrét a vásárra.) Ti pedig testvéreim ne mulasszatok. Minden napnak megvan a feladata. A testnek is a munka, a léleknek pedig az ima, az engesztelés (a lélekmentés), mert ha a ma feladatát elmulasztod, életednek egy lapja üres marad, a következő nap pedig magával hozza a következő feladatát.

 

Legyetek összeszedettek! Kérjétek Isten szent Lelkének kegyelmi erejét; a bölcsesség Lelkét, a tisztánlátás Lelkét, a jótanács Lelkét, az igazság Lelkét, hogy igazságban éljetek Isten és embertársaitok előtt.

 

Testvéreim! Figyelmeztettelek benneteket a nehéz időkre mindazért, hogy nehogy váratlanul érjen benneteket, mert nektek nem szabad pánikba esnetek. Cselekedni kell, imádkozni, engesztelni, lelkeket menteni. Mert az imádság kegyelme nem vész el, mert Isten Szentlelke megkeresi az alkalmas lelket, ki a kegyelmet befogadja.

 

Kérjétek mennyei édesanyátokat, a boldogságos Szűz Máriát, pedig ő is itt a földön a fájdalmak anyja volt, megérti szívetek kérését és közbenjár az ő anyai szíve értetek Urunknál, Istenünknél.

Mit mondott Krisztus földi helytartója II. János Pál? Az első szava a hívő néphez: – Ne féljetek!

Van remény az üdvösségre!    Ti se féljetek testvéreim!

 

Most búcsúzom. Áldjon meg benneteket testvérem és testvéreim szerető mennyei Atyátok, megváltó üdvözítő Istenetek; Jézus Krisztus, Isten szent Lelke; a Szentlélek Úristen töltse be lelketeket. A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária oltalmazzon benneteket Isten kicsi báránykái. Szent Mihály főangyal védelmezzen, Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.