HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

december 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2019.01.29. 02:03 :: lowoa

1996. január 29.

 

NINCS NAGYOBB SZERETET, MINT AKI ÉLETÉT ADJA BARÁTAIÉRT

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Árrnin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem az Atya, ég és föld Ura és Istene, a ti szerető Atyátok, az ő első­szülött Fia, a világ Megváltója és Üdvözítője, Istene, Jézus Krisztus, és Isten Szent Lelke, a Szentlélek Úristen, a szentháromságú egy igaz Isten kegyelméből. Ámen.

Imádkozzunk testvérem és testvéreim, kik egyek vagytok az Úrban. Áldunk, imádunk, magasztalunk és szeretünk mennyei Örök Atyánk és Istenünk. Megköszönjük atyai jóságodat, megköszönjük szent Fiadat, az elsőszülöttet, a megváltó, egyedül üdvözítőt, ki annyira szerette és szereti az esendő embert, hogy életét adta a ti üdvösségetekért.

Hisz mondotta; “Nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért.” De azt is mondotta Uratok, Istenetek feltámadása után Mária Magdolnának: “Menj el testvéreimhez és mondd meg nekik, előttük megyek Galileába. ” Fel tudjátok fogni ezt testvéreim? Nemcsak barátai vagytok Uratoknak és Isteneteknek, hanem a testvérei is. Ö az Atya egyszülöttje, ti pedig a másodszülöttek vagytok, de az Atya gyermekei, hogy örökösei is lehessetek Isten országának. Ezért halt értetek kínhalált az Atya egyszülöttje, bemutatva az Atya iránti végtelen szeretetét, és irántatok érzett végtelen szeretetét, olyan formában, hogy ti is lássátok ennek a szeretetnek a nagyságát. És közöttetek maradt Szentlelke által, és mint hús és vér az Oltáriszentség misztériumá­ban, hogy lelketek tápláléka legyen az idők végezetéig. Ezért imádni és viszont szeretni kell ezt a végtelen szeretetet, mert még mielőtt a világba léptetek volna, még az idők kezdete előtt szeretett benneteket. Áldassék és magasztaltassék a teremtő örök Isten, a Megváltó és a lelketek ajtaján kopogtató háromszemélyű egy igaz Isten: az Atya, a Fiú; Jézus Krisztus, Isten szent Lelke, a Szentlélek Úristen. Ámen.

 

Testvérem és testvéreim Jézus Krisztusban. Mit mondott Uratok Istenetek Jézus Krisztus: ‘_z én utam, nem a ti utatok, az én gondolatom, nem a ti gondolataitok”.

Ennek titka rejtve van előttetek. Ezt megfejteni embemek itt a földön nem adatott meg. Majd odaát, ha kiléptek a test börtönéből, ha átléptek az életre, ott majd megvi­lágosodik minden előttetek. Itt lent a földön is megnyílik előttetek a tudás kapuja, mindig csak annyira, mennyire Isten szent Lelke azt érthetővé teszi részetekre. Nem azért, mert sokat törtétek rajta a fejeteket, hanem azáltal, mikor érettek lesztek rá, az ő tetszése és akarata szerint. Egészen másképp, mint azt ti már előre kiokoskodtátok. Mondom nektek testvéreim: Név szerint Sándor és András, ne fecséreljétek el drága időtöket olyan dolgok kutatásával, titkok keresésével, egyrészt ami nem tartozik rátok, másrészt pedig gátolja lelketek fejlődését. Mint már az előzőekben is több ízben felhívtam figyelmeteket Istennek nem a tudástokra, hanem a hitetekre van szüksége.

Megkaptátok a bölcsesség kegyelmét, a tisztánlátás kegyelmét, a gyógyítás kegyelmét, a lelkek közti kapcsolat kegyelmét, az ékesszólás kegyelmét, mint Isten ajándékát. A feltétel nélküli hit kegyelmét pedig nektek kell kiérdemelnetek. Szeretettel, alázattal, imádsággal törekedjetek arra, hogy mindig tökéletesek legyetek, mert “mennyei Atyátok is tökéletes.” Éljetek a világban, de ne a világnak éljetek. Csakis olyan kincseket gyűjtsetek, amit magatokkal visztek az életre, mert mondotta Uratok, Jézus Krisztus: “Mert kinek hol a kincse, ott a szíve. Szülessetek újjá Krisztusban, járjátok

végig a kiválasztottak útját Krisztusért és Krisztussal, mint ahogy Pál apostol is tette, hogy ti is elmondhassátok vele, már nem én élek, hanem Krisztus él bennem.

A felelet kérdésére ebben foglaltatik. Vegyétek fontolóra a fentieket és okuljatok belőle.

Az út, mi előttetek áll, nehéz út, férfiúi erőt és kitartást követel. “De bízzatok bennem!” - mondja az Úr, mert én győzelemre viszlek benneteket, ne féljetek, mert én veletek leszek és nem hagylak elveszni benneteket. De tudnotok kell a gonosz keresztezi minden lépésteket. Kísért benneteket, ott árt, ahol csak tud, de ti ne féljetek! Még egyszer mondom, ne féljetek, mert körülveszlek benneteket Szentlelkem adományaival, felvértez1ek benneteket Szentlelkem erejével és békét adok nektek, az én békémet adom nektek, nem ahogy a világ adja, adom én nektek. Mint bárányokat küldelek benneteket a farkasok közé. De ne féljetek, mert én legyőztem a világot. Én helyet készítettem nektek Atyám országában, mert azt akarom, hol én vagyok ott legyetek ti is. Mert ki szeret engem, azt szereti az én Atyám is. Ámen.

Testvérem! Imádkozzál sokat. Mint már annyiszor megmondottam, imádkozni és dolgozni. El sem tudod képzelni, mekkora ereje van annak, mit Isten dicsőségére ajánlotok fel. Mert mikor imádkozol, Istennel beszélsz. Hányszor, de hányszor tapasz­taltad, hogy imád meghallgatásra talált. Köszönöm imáidat, köszönöm, hogy hasmo­sítottad a lelked és a lelkek javára azt a sok -sok kegyelmet, mivel Urad eláraszt téged. De óva intelek, hogy magaddal megelégedve, leállj és pihenőt tarts, gondolva erőt gyűjtesz az eljövendőkre. Ez nem úgy van, nincs pihenő testvérem. Mert a kegyelem űz és hajt a lelkek megmentéséért. Az erő is megadatik hozzá. Te csak szeress, higgy feltétel nélküli hittel és teljes reménységgel legyél a hátralévő nehéz úton. az utat ismered, mi az életre vezet, de ne feledd, veled az Úr, és nem földi jókra kaptad az ígéretet, hanem lelked üdvére. Ámen.

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket testvérem az örök Atya, ég és föld ura, nektek pedig mennyei Atyátok. Jézus Krisztus az elsőszülött, ki a küzdelemre szólít benneteket és harcaitokat győzelemre viszi. Ki szent kegyelmével körülvesz benneteket, Szentlelke a Szentlélek Úristen ajándékait szétosztja köztetek. A szeplőte­lenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária vegyen szent palástja oltalma alá, rejtsen el a gonosz elől.

Szent Mihály főangyal oltalmazzon, védelmezzen benneteket. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek. Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek, kik itt a földön mint bárányok vagytok a farkasok között. Ármin.