HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

április 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2019.04.01. 09:51 :: lowoa

1991. április 1.

 

A HARC ELÖSZÖR A SZÍVETEKBEN FOLYIK – GONDOLAT ÚTJÁN – ÉS MIKOR OTT GYŐZÖTT A GONOSZ, ÚGY TERELI A HARCOT A CSELEKEDE­TEKRE

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!

Imádkozzunk! Uram, Jézus Krisztus áldunk téged, magasztalunk téged, imádunk Ó, dicső Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek.

Köszöntelek testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelméből, a Szentlélek kiáradása által. Örvendezzünk testvérem a feltámadott Úrban, a Húsvéti Bárányban, ki legyőzte a halált és megváltotta Isten népét és örök életet adott, egyben örök üdvösséget az övéinek, mert üdvösség csak Jézus Krisztus által van! Mert jegyezzétek meg, Jézus Krisztus nélkül nincs üdvösség,

- mert Ő egyedül az üdvösség forrása és senki más,

- mert Ő a megváltó, de nem a közbenjáró. Ő egy az Atyával,

- mert ki a Fiút látta, az látta az Atyát is, mert az Atyával egylényegű, ki az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik most és mindörökké. Ámen.

Az Atya, a Teremtő. A Fiú, a Megváltó, a Szentlélek, a megszentelő kegyelemnek kiárasztója. A közbenjáró, a kegyelmek hordozója, Isten Anyja Mária, a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, kinek tisztaságos teste, a földre született Isten földi bölcsője lett. Ezért a végtelen szeretetért imádjuk a Mindenható Atyát, ki szent Fiában nemcsak leszállt közétek, hanem szeretetét annyira kiárasztotta, hogy szent szeretete nem ismert határt, hanem magára vette az ember rút bűneit és szenvedése által megszerezte az üdvösség lehetőségét.

A testi szenvedés, mi szemmel látható és kézzel fogható, minél több nincs a földön, csak elenyésző kicsiség volt mindahhoz a szenvedéshez képest, mit az Úr lelkében el­szenvedett. Mert az ő isteni és egyben emberi lelke úgy öltötte magára az emberi bűnt és undokságot, mintha ő követte volna el és összerogyott alatta. Ez a fájdalom olyan mérhetetlen és felfoghatatlan, mint maga az Isten. Ennél csak egy volt nagyobb, az Isten szeretete.

Ezért testvérem ne higgyétek, hogy ti, a ti pislákoló hitetekben bármit is túlságba tudtok vinni.

Itt domborodik ki a szeplőtelenül született Szent Szűz Mária szerepe és társmegváltói szerepe, mikor anyai szíve végigjárta a keresztút minden stációját és végigélte lélekben Szent Fia testi szenvedését, de ugyanakkor megérezte Fia lelki szenvedése mérhe­tetlenségét, és ugyanakkor szeplőtelen szíve megtelt Isten végtelen nagy szeretetével, ami emberfeletti erővel halmozta el.

Imádjátok és áldjátok Istent végtelen szeretetéért és irgalmáért, aki a ti nagypéntekjei­tek után, Húsvétot tud rátok virrasztani, mert Atyátok először és Istenetek, és végül bírátok, kinek-kinek akarata és élete szerint. Kérjétek Isten Anyját, a szeplőtelenül fogantatott szent Szüzet, Máriát, hogy legyen közbenjárótok és az ő érdemei által vigyen el benneteket szent Fia színe elé és könyörögjön értetek. Ámen.

Testvérem! Imádkozzatok és ne féljetek az áldozattól, se magatok, sem mások részére ­- és ne féljetek a szándékot Isten Anyjára bízni – mert ez a bizalom teljes. Ne akarja­tok okosak lenni, mert ez a bizalom alázatot is hordoz magában. Mert bármi kicsi tettet is hajtotok végre és odaviszitek a kereszt alatt álló Máriához és egyesititek az ő hét tőrrel átdöfött szeplőtelen szivével, ő elvisz és elrejt szent Fia sebeibe, és közben­járótok lesz. Csak arról ne fedkezzetek meg, hogy a sátán ezekre a lelkekre les. Ezért legyetek éberek, mert a harc állandó út, nincs fegyverszünet, de már az erőt a ti Uratok és Istenetek kínszenvedéséből és szent sebeiből merítitek.

Ezért intette Uratok és Megváltótok az ő tanítványait az éberségre, mert ki nem harcra kész, azt az ellenség körülfogja és becsapja. A harc a szívetekben folyik, elsősorban gondolat útján, és mikor ott győzött a gonosz, úgy tereli a harcot a cselekedetekre. Mert cselekedeteitek és beszédeitek által tud ártani másik embemek is, mert az ő eszközeivé akar tenni benneteket. Ezért mondotta a ti Uratok, Istenetek: “Jaj annak, aki megbotránkoztatott, jobb lett volna ha malomkövet kötöttek volna a nyakára és a tengerbe dobják.” A sátánnak az a legfőbb vágya, hogy rajtatok keresztül munkálkod­jon.

Ez az igazi ördögi kör. Ezért legyen lelketek éber, a csatát meg kell nyerni még a gondolataitokon belül!!! De ne féljetek, Uratok veletek van ha kéritek, és a kegyelem nem hagy el benneteket, de ragaszkodni kell hozzá teljes erőtökből.

Mert mint már annyiszor mondottam, az erőt csak erőtökön felül kapjátok. Ezért könyörögjetek Isten Anyjához a szeplőtelenül fogantatott Szűzhöz, hogy a kegyelmeket necsak megkapjátok, hanem meg is tartsátok!

Amint már mondottam, sem testeteket, sem lelketeket ne hagyjátok henyélni. Amikor a pihenés ideje van, pihenjen a test, de ugyanakkor lelketek legyen éberen és keressétek meg lélekben Uratok keresztjét és ott pihenjen a lélek, de ne henyéljen, és Uratok veletek van.

Mert már annyiszor mondottam, szűk a kapu, keskeny az út, min át az üdvösségre mész. Széles az út, tág a kapu, mi a kárhozatba vezet! – De ne féljetek, ha a gonosz erőszakosan kísért, odalopódzik hozzád, imáid közben is odamegy hozzád azon az úton is mikor szentáldozáshoz járulsz, de te légy résen, tehát ébren és szaladj Uradhoz Istenedhez, mert így biztos a győzelem. Magadba ne bízz, csak Istenedben! És hagyd Istent működni benned és semmitől ne félj.

Testvérem haladj ezen az úton, vértezd fel magad imával, fohásszal. Járulj a szentáldozáshoz, hívd őrangyalodat és bízzál Szent Mihály arkangyalban, mert nehéz út áll előtted. Mert a keskeny úton végig kell menned és a szűk kapun be kell jutni. De ne félj, mert Krisztus kegyelme veled van, mert a te Urad és Istened semmiképp sem hagy el, csak te távolodhatsz el tőle.

Neked azt mondta valaki, hogy azt az embert, akit úgy lát a sátán, hogy hiába kísért, azt elhagyja. Ez nem így van. Aki ezt hiszi, azt éppen akkor kaparintja meg.

Ezen elmélkedj és imádkozz és fohászkodj, tagadd meg magad, hogy Krisztusé lehess!

Most búcsúzom és azt mondom: áldjon meg a mindenható Atya, az ő szent Fia, a megváltó Jézus Krisztus, a lelket betöltő Szentlélek Isten. A szűz Anya oltalma legyen veled, Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted és veled. Ármin.