HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

április 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2019.04.04. 05:15 :: lowoa

1999. április 4.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott légy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen.

Ármin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim, kik szívükben őrzik Isten templomát, kik féltve őrzik lelkük menyezői köntösét, hogy beléphessenek a menyezői lakomára, mit szerető Istenük készített az ő gyermekeinek, kik kitartottak jóban, rosszban megváltó Istenük; Jézus Krisztus kegyelméből – Istentől kapott szabad akaratuk által járják a krisztusi utat a jó Pásztort követve mindhalálig – az Atya irgalmas szeretetével. A Fiú; az ártatlan bárány áldozattá lett, hogy az ember a bűnbe eső, a botladozó, a becsapott embereknek lehozva az Atya szeretetét a bűnbánat szentsége által lehetséges legyen visszatérni Urához Istenéhez, mennyei Atyjához, hol megbocsátatnak bűnei, mert a Fiú keresztáldozata által bocsánatot nyernek. Ti pedig testvéreim tömörüljetek Krisztusotoknak keresztje köré, melynek egyik ága a földbe mutat, a két ága átöleli ezt a bűnös világot, a felső ága az az eget mutatja, az Isten országába vezető utat jelzi. Testvéreim az Atya szeretetével, a Fiú üdvösséget szerző áldozatával, temetésével és dicsőséges feltámadásával, a Szentlélek Úristen kiáradásával, a szentháromságú egy igaz Isten nevében. Ámen.

 

Imádkozzunk testvérem és testvéreim! Áldassék és felmagasztaltassék az Isten most és mindörökké, áldott legyen Jézus Krisztus testetöltése, ki az Atyával egylényegű, ki megélte teljességében az Atyja iránt érzett engedelmes szeretetét és ugyanakkor bemutatta az Isten-ember testvéri szeretetét is. Ezt pedig nemcsak érzékelhetően, hanem szemmel láthatóan,  füllel   hallhatóan, szavain és tettein keresztül. A keresztfán pedig megkínoztatása által, kereszten függő kínhalála által ennek a szeretetnek kimeríthetetlen mélységét és felül nem  múlható nagyságát, szeretetével végtelenségét mennyei Atyja iránt fiúi engedelmességét.

Hányszor mondotta az Atya egyszülöttje: „Én Atyám akaratát cselekszem.”  Kinyilatkoztatta az embernek a három személyű egy Isten titkát; az Atya, a Fiú és a Szentlélek Úristen. Az Atya és a Fiú egylényegű, mert mint mondotta megváltó Istenetek: Én és az Atya egy vagyunk. A Szentlélek Isten pedig az Atya és a Fiú szeretetének megtestesítője. Ezért mondotta Uratok: „Minden bűnre van bocsánat, csak a Szentlélek elleni bűnre nincs bocsánat.” Reá bízatott Isten hét ajándéka, mit szétoszt akarata és tetszése szerint, Ő az, ki építi Isten templomát az emberi  lelkekben és keresi az arra alkalmas embert.

Áldunk, imádunk egy igaz Istenünk. Nem tagadtad és nem vetetted el magadtól az embert, hanem  minden lehetőséget megadtál az üdvösségre. Még az utolsó óra is elég a bűnbánatra, mert szereteted kimeríthetetlen, irgalmad pedig végtelen. Ámen.

 

Testvéreim, mint az előbbiekben mondottam  Krisztus keresztfája a földből indul  fel és az ég felé mutat,  jelzi az irányt Isten országa felé, de még lejjebb van egy ága, mint két kar,  mi ölelésre tárul a föld fölött, átöleli az egész bűnös világot,  jelezve Isten végtelen szeretetét, egyben a bűnbánat állandó lehetőségét. Nem kell hozzá egyéb csak bűnbánó emberik szív. („Atyám! vétkeztem az ég ellen és te ellened.”) És bocsánatot nyernek vétkeitek. De azt is mondják; „Menj, és többé ne vétkezz!” De ha mégis megbotlanál, szaladj Uradhoz Istenedhez. Nem róják fel, hogy hányszor bocsátottak meg neked, csak azt nem lehet, tudva és akarva úgy vétkezni, van még időm, majd megbánom. Mit mondott Uratok Istenetek? „Nem tudott sem az óra, sem a perc, mikor érkezik. Mert jaj nektek ha váratlanul és nem útra készen tör rátok !  Testvéreim!  Készüljetek erre az útra.  Még így is megeshet, hogy megbotlotok, de Isten végtelen kegyelme Isten szent Lelke mellettetek van, mert ő bennetek a lelki-ismeret. Bánjátok meg, mert a tökéletes bánatban Krisztus vére tisztára mossa lelketek köntösét.

 

Testvéreim, ( ezt azért mondottam, végszükségben ha nincs közel a gyóntatószék, ha nincs közel Krisztus papja.)

más esetben pedig Isten felkentjének meg kell gyónni és a penitenciát el  kell végezni.

Mondottam az előzőkben, minden bűn megbocsáttatik, csak a Lélek elleni bűn nem. Azt is mondottam, Isten szent Lelke pedig az Atya és a Fiú közötti szeretet megtestesítője. Ez pedig sérthetetlen. Vétkezik ellene a megátalkodott. Ki nem vak, nem tudatlan, aki mindvégig dacol Isten ellen.  Ezt tette Lucifer is.  A lélek ellen vét az öngyilkos is. Aki eldobja azt az életet, amit Isten szeretete adott neki, mert Isten mindenkit üdvösségre teremtett. A lélek ellen vét, ki üldözi Isten országát itt a földön, a küzdő egyházát. Kik pedig a jó látszatával tévútra viszik a lelkeket. Mit  mondott az Úristen prófétája által  még az Ószövetségben; „Ha vét testvéred figyelmeztesd, ha hallgat rád megmenekül,  ha nem hallgat rád, elveszik bűnében, de te mentve vagy. Ha nem figyelmezteted akkor is elveszik, de bukását tőled kérem számon. ”  És aki letéríti a jó útról, becsapva a jó látszatával???

 

Testvéreim! Mint az előzőkben mondottam, résen legyetek!!! Nézzetek széjjel és vegyétek észre, hogy hova rohan a ti világotok? A vétkek borzalmasak. A káosz, a zűrzavar mindenütt. Elindult a pusztulás felé, mit ember megállítani nem tud. Kevés, nagyon kevés az ima, az engesztelés. Megmérettetett a föld és kevésnek találtatott. A sátáni emberek irányítják az eseményeket. Borzalmasak a bűnök a földön. Senki nem törődik a Szűzanya üzenetével, pedig 1917-ben figyelmeztetett benneteket, az égiek siratnak benneteket. Semmit nem tesztek ellene, akik pedig hisznek, imádkoznak, bolondként kezelik őket, kinevetik, még családon belül is.

Kevés a jó Pásztor, sok a farkas, kevés a nyáj. Az állatoknak vannak álltavédő egyesületeik. Nem kevésbé hallatják hangjukat. Az ember pedig még az állatnál is kiszolgáltatottabb. Hangos a sátán tábora, ordításuk betölti a földet. Az értékrend felborult. Megtévesztik  még ha lehet a hívő embert is. MEGÉRETT AZ IDŐ A PUSZTULÁSRA..               

Az iszonyatos bűnök az egekig kiáltanak. Mint már annyiszor mondottam, kierőszakolták az Atya haragját. Iszonyatosak a bűnök!!! Még iszonyatosabb és rengeteg a bűnpártoló, és kevés az engesztelés.

 

Testvérem és testvéreim! Ti csak imádkozzatok, engeszteljetek, legyetek hős katonái Krisztusnak. Gyűjtsétek az Isten-kereső lelkeket. Imádkozni, engesztelni, lelkeket menteni. Kérjétek a szeplőtelenül fogantatott Szűz Máriát, országotok pátrónáját. Imádjátok megváltó Üdvözítőtök sebeit, értetek kiömlött drága szent vérét. Imádkozzatok Péter utódjáért, Krisztus földi helytartójáért, papjaitokért, szerzeteseitekért. A bűnösök megtéréséért, a békéért, a gonosz bukásáért. Kérjétek Isten angyalait és szentjeit, hogy könyörögjenek értetek. Kérjétek az égiek segítségét a gonosz ellen!  Nem utolsósorban megváltó Üdvözítőtöket, ki legyőzte a halált, taszítsa le a gonoszt trónjáról. Könyörüljön az emberen, kiket szentséges vérével váltott meg. Könyörülj rajtunk Urunk, siess mentségünkre!

Ne engedd, hogy kereszt-áldozatod oly sok ember részére hiábavaló áldozat legyen. Ámen.

 

Most búcsúzom testvérem és testvéreim.  Áldjon meg benneteket szerető mennyei Atyátok, mentsen meg benneteket és hazátokat megváltó, egyedül üdvözítő Istenetek; Jézus Krisztus. Isten szent Lelke a Szentlélek Úristen szent kegyelmének ajándékait árassza rátok. A szeplőtelen szent Szűz, Isten-anya; Mária könyörögjön értetek. Szent Mihály arkangyal védelmezzen, Isten minden angyalai és szentjei könyörögjenek értetek. Ámen.

 

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.