2009. augusztus 29., Mennyei Atya: A Mennyország
Én: Édes Jézusom, szeretlek, tégy engem békéd eszközévé! Mennyei Atyám! Hálával, alázattal és szeretettel várjuk tanításodat, hogy te Ég és Föld Ura lehajolsz hozzánk kicsi teremtményeidhez.
 
Szentlélek Isten! Jöjj, segíts, hogy akadálytalanul tudjam közvetíteni Mennyei Atyánk bölcs szavait.
 
Mennyei Atya: Drága engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Mennyei Atyátok, aki Éva által szólok hozzátok. Ma egy gyönyörű szép valóságról beszélek nektek, a MENNYORSZÁGRÓL.
 
1.                  Van-e Mennyország? Ha nincs Mennyország, akkor nincs értelme az Én szent Fiam földi életének: tanításának, kínszenvedésének, halálának, mert mindez azért volt, hogy ti teremtményeink eljuthassatok az Örök Boldogságba. Ha nincs Mennyország, akkor hiábavaló lenne az emberek részéről minden jóság, becsületesség, áldozat, imádság. A Szentírásban számtalan helyen tanúskodnak az Úr Jézus szavai a Mennyország létezése mellett. Pl.: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol rozsda és moly megemészti, és hol tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket az égben, hol sem rozsda sem moly meg nem emészti, és ahol tolvajok ki nem ássák, és el nem lopják!” Vagy az utolsó ítélet alkalmával, mikor mondja: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” Majd máshol így szól: „Atyám házában sok lakóhely van, megyek helyet készíteni számotokra.” Leírhatatlan öröm van a Mennyben, ahogy Szent Pál írja „Szem nem látott, fül nem hallott…” de ez az öröm nem a földi értékekre, vágyakra készült.
 
2.                  Második kérdés: Kik juthatnak a Mennybe?
A puszta emberi válasz erre az: Az emberek legnagyobb része halála után azonnal nem juthat a Mennybe, először át kell mennie a tisztuláson, és utána üdvözülhet. Viszont Jézus a jobb latorhoz intézett mondatával: „Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban!” – arra bíztat bennünket, hogy lesznek akik azonnal bejutnak az Örök Életbe, ha szeretettel teli, becsületes, kötelességteljesítő, áldozatos és alázatos életet éltek, és ebben az állapotban haltak meg felvéve a szentségeket.
 
3.                  Milyen lesz a Mennyország? Miben áll annak boldogsága?
 
a.)                Látni fogtok Engem a Mindenható Istent. Itt a földön az értelmetekkel és hitetekkel csak homályosan láthattok Engem, de ott szemtől-szemben teljes valóságomban, világosan. De nemcsak Engem fogtok látni, hanem műveimet is. A terveimet, amit sokszor az életben keményeknek, igazságtalanoknak tartottatok. Látni és érteni fogjátok a világ teremtését, a világtörténelem legnagyobb és legkisebb szereplőit, de most már igaz megvilágításban. Látni fogjátok a természet erőit, amiket az emberiség fel sem tudott fedezni.
b.)        Látni fogjátok az angyalok seregeit. A ma élő Vassulának, korotok egyik híres, ismert választottjának a következőképpen mutattam az angyalokat. Kiragadtam a lelkét testéből és Szent Fiam elkísérte a Mennybe. Látott egy óriási fénygömböt. Közöltem vele, hogy az az Én hajlékom. Mikor megközelítette látta, hogy többmillió angyal köröz körülötte.  A gömb belsejében lépcsők vezettek. Vassula belépett és minden bennt kékszínű volt, csönd és béke uralkodott. Körben a fal szorosan egymás mellett álló angyalokból állt és azt énekelték: „Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene…”
 
Igen, azt mondtam az előbb, hogy látni fogtok Engem, de teljesen nem tudtok majd akkor se belehatolni lényegembe, mint ahogy a tenger vize se fér bele a pohárba. De mindenki annyit láthat és fogadhat be Belőlem, amennyire képes. Tehát mindenki számára más és más lesz az örök boldogság, akkora örömet nyer, amekkorára rászolgált itt a földön. Mégis mindenki végtelenül boldog lesz. Képzeljetek el egy hangversenyt, ahol Bethoven Szimfóniáját adják elő. Mindenki élvezi ugyan, de más és más mértékben, annyira élvezi, amennyire kiművelt a zenei érzéke. Tehát a földi életben minél jobban kiművelitek a lelketeket, minél jobban szerettek Engem, annál többet kaptok Belőlem az Égben.
 
Esetleg felmerül bennetek a kérdés: Nem fogjuk-e megunni, hogy örökké néznünk kell az Istent és Műveit? Hát megunja-e az anya, hogy órákon át nézze kicsi gyermekét? Hát megunja-e a művész, hogy hetekig festi a témáját? Pedig ezek csak teremtett szépségek, fel sem érnek az Én Szépségemhez és gazdagságomhoz. Istent látni nektek, mint az Én boldogságomban, tevékenységemben és életemben részesülni, ez bizony nem unalmas nyugalom, hanem örök mozgás és tevékenység és ismeretgyűjtés.
 
Nemcsak látni fogtok Engem, hanem birtokolni. Ez azt jelenti, hogy az Én lényegem belelép a lelketekbe, bennetek élek, mint most legbensőbb gondolataitok élnek értelmetekben. Elborít benneteket az Én örök fényem és tudásom, amit eddig a földön hiába kerestetek.
 
c.)        Látni fogjátok Szent Fiamat is az égben. Az Oltáriszentségben csak a kenyér és bor színe alatt láthatjátok Őt. Itt színről-színre. Megölelhetitek, megcsókolhatjátok, beszélgethettek vele. Személyesen megköszönhetitek neki a Megváltás művét. Élvezhetitek a hatalmas szeretetet, ami belőle árad rátok.
 
Látni fogjátok a szenteket és vértanúkat, akik közbenjárását kértétek.
 
Látni fogjátok kedves hozzátartozóitokat, rokonaitokat, barátaitokat, lelki testvéreiteket. Különös öröm forrása lesz azokat látni, akik a ti imáitok, áldozataitok és felajánlott szenvedéseitek által üdvözülhettek, élvezni fogjátok hálájukat és köszönetüket.
 
Eddig arról volt szó, hogy kiket fogtok látni a Mennyben. Most egy szikrányit bemutatok nektek abból, hogy a lelkeken kívül milyennek láthatjátok ezt a gyönyörű helyet. Az Én nagyfalui választottam: Éva asszony lelkét is kiragadtam a testéből és egy Vezetőre bízva a Mennyországba küldtem. Egy olyan helyre érkezett, ahol minden a szivárvány színében ragyogott. Minden átlátszó volt, és mintha valami színes felhők szálltak volna ide-oda előtte. Mindenkiből szeretet sugárzott. Megmutattuk neki az őrangyalát, aki nagyon szép és fiatal volt, és mosolygott, ragyogott a szeretettől. Az Én gyermekem meg akarta ölelni, de nem tudta, mert nem kapta meg a végleges szellemi testet, amit halálotok után fogtok kapni. Láthatta, hogy ez olyan hely, ahol nincs gond, szenvedés, öregség, halál, leírhatatlan boldogságban élnek ott a lelkek.
 
Másik választottam magasabb szintre jutott a Mennyben. Tiszta aranyból lévő átlátszó hegyeket látott, gyémánthoz hasonló alapanyagú palotát, melyet angyalok építettek, mint bizonyságtevő palotát. Mikor egy ember üdvösséget nyert, mindig beleépítettek egy gyémánttömböt. Ugyanennek a léleknek mutattam egy nagy könyvtárhoz hasonló aranyfalu terme. A könyvek nem polcokon, hanem a falba voltak beágyazva: minden ember életének a könyve, aki valaha megszületett a földön. Az angyalok ezeket a könyveket időnként Isten elé vitték ítéletre.
 
Amit e látomásokban bemutattam választottjaimnak, és amit elmondtam, az csak egy csöpp kis ízelítő, abból a szépségből, amit ott fogtok tapasztalni. Ezt a ti szavaitokkal nem is tudnám megfogalmazni nektek. Különben is ezek mennyei titkok, amiket még rejtve tartunk előttetek.
 
Több emberben felmerül a kérdés, hogy a Mennybe lépéskor lesz-e a léleknek valamilyen teste? Igen. Ne egy formátlan, szabálytalan fényfoltot képzeljetek el az üdvözült lelkekként, hanem szellemi testben lesznek, amely átlátszó. Egészen a feltámadásig ebben a testben lesznek, majd a feltámadás után olyan testben élnek tovább, mint Jézus és a Szűzanya.

Drága Kicsinyeim! Szívem mélyéből kívánom nektek, hogy vándorló földi életetek után mindnyájan átléphessétek a Mennyország kapuit, és szerető atyai keblemre ölelhesselek benneteket. Megáldalak titeket a szeretet és tisztaság lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.