1999. június 27.

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ámen. Armin vagyok, ne félj!

 

Köszöntelek testvérem és testvéreim Krisztusban az Atya Isten szeretetével, atyai megbocsátó irgalmával, hisz elküldötte közétek az ő egyszülött gyermekét; Jézus Krisztust, hogy mit az ősszülők hagytak rátok – az áteredő bűnt, mi atyáról fiúra száll – szent vérével tisztára mossa lelketeket, visszaszerezve istengyermekségeteket, hogy üdvösségetek legyen általa mindörökké. Isten szent Lelke pedig közétek jött a Fiú által, ki hívogat, szólítgat benneteket és építi lelketekben Isten templomát, hogy üdvösségetek legyen mindörökké. És szétosztja köztetek ajándékait akarata és tetszése szerint; a bölcsesség lelkét, az igazság lelkét, a tisztánlátás lelkét és készíti lelketek hófehér köntösét, hogy tisztán és hófehéren érkezzetek meg arra a gyönyörű találkozásra, hol megértitek és érezni fogjátok, hogy mennyire szeret az Isten, a dicső szentháromságú egy igaz Isten, úgy mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek Úristen nevében, Ámen.

 

Imádkozzunk testvéreim! Minden dicsőség, imádás a Tied egy igaz Istenünk, a dicső szentháromságban. Legyen áldott szent és szentséges neved, most és mindörökké. Feléd kiáltva kérünk, mennyei édesatyánk fordítsd reánk irgalmas szemedet. Védd meg és erősítsd meg felé kiáltó gyermekeid, sokszorozd meg szent Lelked kegyelmi erejét, tedd a te gyermekeid lelkét alkalmassá a kegyelem befogadására. Bölcsességet adj ó Urunk és Istenünk nekik, hogy felismerjék szent Fiadban Jézus Krisztusban megváltó, üdvözítő Istenüket. Adj imádkozó, engesztelő lelkeket, add a bűnösök megtérését. Szabj határt a gonosz hatalmának, adj ó Uram Istenem Atyám, munkásokat az aratásban, mert az aratni való nagyon sok, a munkás meg nagyon kevés. Kérünk könyörgünk hozzád a szeplőtelen szent Szűz, Jézus Krisztus anyja és a mi édesanyánk szeplőtelen szent szíve által, hogy tékozló fiaid visszataláljanak hozzád, szerető mennyei Atyjukhoz, Isten szent Lelke pedig indítsa lelküket bűnbánatra hogy üdvösségük legyen szent Fiadban, most és mindörökké. Hisz te mondot-tad Uram Jézus Krisztus: „Az ég angyalai jobban örülnek egy megtérő bűnösnek, mint száz igaznak.” Adj Istenem mennyei Atyám jó pásztorokat, akik terelgetik a nyájat a te országodba, mert olyan ez a nemzedék, mint a pásztor nélküli nyáj. Hiányzik az engesztelés sok helyen. Nem elég az ha az ember csak önmagáért imádkozik, (ilyenek az önszeretők) testvéreiről pedig megfeledkezik. Adj Urunk engesztelő lelkeket. Mert ez a tábor a Szűzanya engesztelő katonái, kik által megtörik a gonosz hatalma. Add ó Uram és Istenem a kicsiknek a semminek látszóknak, hogy ne lankadjon akarásuk, hogy Veled és általad mentsék a lelkeket Isten országa részére. Hallgasd meg Uram könyörgésünket és kiáltásunk jusson elődbe. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak Jézus Krisztusnak és a Szentlélek Úristennek. Amen.

Testvéreim, ti is imádkozzatok! Engeszteljetek! Ne magatoknak éjetek, hanem Istennek. Isten fiai legyetek, ne a világé. Annyiszor és oly régóta figyelmeztettelek benneteket, a mulandónak éljetek, hanem a maradandónak, mert a mulandó ma van és holnap már nincs. A maradandó a lelki értékek, pedig ma is van és holnap is lesz, és holnapután is és mindörökké, Amen.

Mondotta az Úr Jézus Krisztus: „Keressétek előbb Isten országát a többi pedig hozzáadatik nektek.” Mondottam az előzőkben oly régóta (a testet munkával, a lelket imával kell lefoglalni), azt is mondottam, hogy a kényelem a bűn  melegágya. Ez így is van. De viszont ha közben azt számolgat-játok, hogy munkátoknak mennyi az anyagi értéke, és azért töritek magatokat, odaadtátok lelketeket a mammonnak, mert egy ördögi kör, hálót fon lelketek köré, mikből mind nehezebb lesz kilépni. A munka nem mehet a lélek rovására sem. Dolgozni Isten dicsőségére, engesztelni a lelkek üdvére, mert ellenkező esetben az imádság az engesztelés félre van téve, mert sok a dolog. Ez testvéreim nem így működik. Mert munkátokkal nem a lelket szolgáljátok, hanem a sátán kísértésének tesztek eleget. Becsapott benneteket a jó látszatával.

 

Testvérem és testvéreim jó lesz megfontolni mindezeket. Mint már annyiszor mondottam titeket bűnre nem tud felhasználni, mert felismernétek, hanem a jó látszatával vezet benneteket félre és már le is léptetek a keskeny és szűk útról. Észrevétlenül követitek a gonosz fondorlatát. Miért? Mert elvesztettétek azt a fonalat, hol Isten szent Lelke ajándékait küldi felétek. Ilyen a gonosz a hazugság atyja. A jó látszatával szedi sok-sok áldozatát. Vannak köztetek kik többet is megtesznek az anyagi dolgokért. Szívlelje meg az, ki neki szól!

 

Testvérem! Légy összeszedett, te tudod, hogy első a lélek, utána a test. Első az ima, ezt te is tudod és ehhez is igazítod életedet. Köszönöm, hogy a tanítások, az elvetett mag, nem a bozótba, nem is az útszélre esett hanem meleg emberi szívedbe vetett gyökeret. De ne feledd, hogy teljes legyen az aratás hited magját érlelni kell. Isten és emberszeretettel, összeszedettséggel. Szabj határt gondolataidnak, fékezd indulataidat. Ne ítélj és nem ítéltetsz. Nehéz az út mit még meg kell tenned. A gonosz reád irányítja a figyelmét. Kimondhatatlanul gyűlöl. A küzdelem nem külső, hanem belső. Külső segítség nincs. Csak lelkedben keresd Uradat Istenedet, mert veled van, melletted van, benne élsz. Melléd rendelt az én Uram és Istenem, hogy őrizzelek és védjelek, nem is tudod, hogy hányszor őriztem meg lelkedet. Hányszor őriztem meg testi épségedet. Oly régtől fogva fejezem be így írásaidat; én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted és veled. Három ízben találkoztál velem. Először a plébánia templomotokban, másodszor Lurdban, harmadszor szobádban, jelezve azt, hogy ha nem látsz is melletted vagyok őrangyaloddal együtt. Hányszor üzente az én Uram és Istenem a mi Urunk Jézus Krisztus; „Ne félj, a te gondod az enyém is. Minden úgy fog történni, hogy abból neked lelked üdve származzon.” Erre ígéretet kaptál. Használd fel azt a sok sok kegyelmet kamatoztasd talentumaidat, Isten nagyobb dicsőségére, embertársaid javára, a magad üdvére. Most is azt üzeni Urad és Istened, megváltó Üdvözítőd; „Ki kitart mindvégig, az üdvözül, és én az élet koszorúját adom.” Amen.

 

Testvérem és testvéreim! Üdvösségetek a ti kezetekben van. Mert a kegyelem záporozik reátok, rajtatok múlik, hogy rangsoroljátok az értékeket, hogy a maradandót helyezitek a mulandó elé, vagy pedig fordítva. A kegyelem megtartása nagy áldozatot követel. Vigyázzatok, hogy az az utolsó óra, hogyan talál benneteket. Készen legyetek! Többet mondok, Készenlétben legyetek!

 

Imádkozzatok, tegyetek jót ahol csak lehet! Engeszteljetek a bűnösök megtéréséért. Zárkózzatok fel a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, a Szűzanya zászlaja alá és megmentitek országotokat, hazátokat, megmentitek a lelkeket, Ámen.

 

Most búcsúzom, áldjon meg benneteket szerető mennyei Atyátok, vezessen el az örök életre megváltó Üdvözítőtök, Isten szent Lelke pedig irányítson és vezessen benneteket Isten országába. A szeplőtelen Szűzanya Mária rejtsen el benneteket a gonosz elől. Szent Mihály főangyal védelmezzen harcaitokban, Isten minden szentjei és angyalai imádkozzanak értetek. Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.