HTML

websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters! ">

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

uzenek.blogol.hu helyett uze-k.blog.hu

szeptember 2020
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Friss topikok

Locations of Site Visitors ">

HonlaprendszerüNK

 

 

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

2019. június 8-a óta szerkeszthetlenek:

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2020.07.27. 06:40 :: lowoa

1983. július 27.
 
 
LEGYETEK ÉBEREK ÉS IMÁDKOZZATOK, HOGY KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK!
 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ármin vagyok, ne félj!
 
       Köszöntelek testvérem az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten, tehát a Szenthá­romság szent nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ki áldassék és dicsértessék, most és mindöröktől és mindörökké. Ámen.
       Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
 
       Testvérem! Erősödj hitben és szeretetben és legyél nagyon éber a kísértéssel szemben. Küzdjél testvérem minden erőddel, mert a gonosz kiszemelt téged, mert téged a te Urad kiválasztott eszközéül tett, ezért a sátán mindent elkövet, hogy téged erre a szent feladatra alkalmatlanná tegyen. De ne félj, te csak imádkozz! Tudja a te Urad, a te erőfeszítésedet és kedves előtte a te küszködésed, mert Krisztust követni nem könnyű.
 
       De mint mondottam a te Urad és Istenedhez vezető Utat nem az Úr teszi nehézzé, hanem a sátán, az helyezi el a botlás kövét, az akadályoz benneteket, mert végtelen gyönyörűsége a lélek bukása. Mint már mondottam is, a sátánt is egy erő hajtja, az emberi lélek után. Ha a sátán megnyer egy lelket a maga számára, azt a saját lángjával gyújtja lángra, mert már ezt is egy ízben mondottam, hogy a sátán a szó legszorosabb értelmében eleven tűzzel ég. Tehát elevenen izzik, iszonyú fájdalmakkal és minél nagyobb lánggal gyújthat egy lelket lángra, ugyanolyan arányban csillapul az ő heve és így kínjai is, mert a pokol kínjai sem egyformák. Akitől többet tud elvenni a sátán, az többet is kap a kínból és gyötrelemből. Tehát a sátánnak belső kényszere az, hogy a lelkeket magáévá tegye, de mondom ez az egyik.
       A másik, pedig az még az idők kezdete előtt a sátán is, mint Lucifer a fény angyala, mint főangyal élvezte a mennyek országának minden gyönyörűségét és kevély lett, mert nagynak és erősnek érezte magát és többre vágyott, és akaratát szembefordította Urával és Istenével, ezért letaszíttatott. A bosszú, a végtelen bosszú is hajtja, mert ő teljesen tisztában van azzal, hogy ő mit veszített. Elvétetett tőle a mennyek országa, de a hatalom a rang negatív irányt kapott.
       Mert hatalmas, de csak egy bizonyos mértékig, hatalma nem korlátlan, annyiban van meg, ahogy Isten a végtelen hatalom azt meghagyta neki. Mert mondom, minden gonoszsága ellenére akaratán kívül mégis Istent szolgálja. Mert Isten végtelenül bölcs és hatalmas Isten és még a sátán gonoszságát is a ti javatokra fordíthatja, de csak ha az akaratotokat odaadjátok Istennek, ezért a gonosz árthat is nektek, meg nem is. Legyetek éberek! Mit mondott nektek – mert Krisztus, amit apostolainak mondott, azt nektek is mondotta – “Ébren legyetek és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” Tehát testvéreim, elérkeztem oda, amit nagyon a lelketekre akarok kötni. Ébren legyetek és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert a sátán végtelenül ravasz. Úgy el tudja a rosszat rejteni, hogy Isten nevében még a legnagyobb vétkekre is reá tudja venni az embert. Ne feledjétek, Jézus Krisztust is úgy vitték a zsidó főpapok a keresztfára, azt hitték, hogy Istennek tetsző dolgot cselekszenek. De miért? Megmondom azt is testvéreim, mert az akkori zsidó papság egy része, mint emberek, nagyon bűnös emberek voltak. Ismerték pedig az írásokat, mik megjövendölték a Megváltót, és hittek is benne hogy eljő, de a bűn oly homályossá tette lelküket, annyira körülzárta, hogy a tisztánlátásukat elveszítették, vagyis lelki vakká lettek és így a sátán mint vakokat odavitte ahova akarta. Olyan borzalmas halált és olyan borzalmas kínokat eszelt ki és a Megváltó elé tálalta, mert megmutatta neki a világ bűneit a maga fertelmével és az ezért járó kínokat, abban való reményében, hogy Krisztus Jézus embersége visszaretten, és így nem jön létre a megváltás. Mert a sátáni kínoknak a tetőfoka, hogy ő, mint angyal, sőt főangyal, letaszíttatott és az ember, a bűnös ember, pedig felmagasztaltassék a mennyek országába.
 
       Most visszatérek a mi Urunk, Jézus Krisztus kínszenvedéséhez. Jézus Krisztus, mint ember rettenetesen visszarettent és a szó legszorosabb értelmében vért izzadott – mert nemcsak látta – hanem át is élte azokat, és akkor imádkozott az Úr Jézus: “Atyám, ha lehetséges múljék el tőlem e kehely anélkül, hogy kiigyam.”. De a ti Uratok végtelenül alázatos fia volt az Atyának és akaratát odaadta mennyei Atyjának. Azt mondotta: “De ne az én akaratom legyen, hanem a tied.” Ekkor történt meg a megváltás, mert a többi az már ennek a következménye lett.
 
       Testvéreim! Zárkózzatok fel Krisztus mellé, s a krisztusi útról le ne térjetek! De mondom a krisztusi út, mit nektek követnetek kell, JÉZUS KRISZTUS EGYHÁZA, mit a földi helytartón keresztül maga Jézus Krisztus vezet. Mert Krisztus a megváltó, senki másnak, egy apostolnak sem tette azt a kijelentést, hogy Péternek és Péteren keresztül szól ez a mindenkori helytartónak. “Te Péter vagy és erre a kősziklára építem Anyaszentegyházamat, és a poklok kapui sem vesznek erőt rajta. “ Ez szent, s épp úgy él, mint kétezer évvel ezelőtt. Tehát nyugodjon meg a ti lelketek ebben és higgyétek, és higgyetek ennek az isteni ígéretnek! És vizsgáljátok meg lelketeket, hogy miben tértetek el Krisztus egyházától. Mert Krisztus akarata gyűjteni, tehát minél szorosabban egybetartani a nyájat a sátáné, pedig a széthúzás, a szétszórás. Nagyon legyetek résen, mert az elválás először olyan kicsiny rés, amit észre sem lehet venni, oly kicsi, de oly parányi. De az idő az mindig messzebb viszi az egykor egy egészet, ha meghasadt egymástól.
 
       Legyetek éberek! Vizsgáljátok át lelketeket és kérjétek az egek Urától a kegyelmet, a tisztánlátásra! Vegyétek észre azt a hajszálnál is vékonyabb repedést és tömjétek be a rést imádsággal, alázattal, mert még egyszer, Isten akarata az összetartás, a sátáné a széthúzás. Mert Isten akarata az egy akol és az egy pásztor, mert a Pásztor maga Jézus Krisztus. A sátán, pedig azt akarja elérni, hogy az minél később, ha lehet, soha ne jöjjön létre. De mondom, meglesz, mert Isten úgy akarja, mert itt is a sátán akadályozhat, de nem gátolhat. Mert ahogy egy akol lesz és egy pásztor, mondom nektek, megszűnik a sátán hatalma a világ felett. Véget ér a fejedelemsége és alászáll a poklokban mindörökre. A poklok kapuját el nem hagyhatja soha.
       Testvéreim! Tehát törekedjetek az egységre, és imádkozzatok magatokért és nem utolsó sorban másokért. Nem a ti dolgotok, hogy az ima érdemét a ti uratok hogyan hasznosítja. Isten útjai kifürkészhetetlenek, ne akarjátok Isten titkait megfejteni – mert elveszi figyelmeteket az imától – hanem higgyetek! Mert mit mondott Jézus a süllyedő bárkában – pedig tanítványai honnan is hihették – hogy a szélnek és a tengernek is ura az ő mesterük, és Jézus mégis kishitűséggel vádolta őket. Tehát ti is testvéreim higgyetek feltétel nélkül Krisztusban. Ha a ti véges emberi elmétek valamit nem is ért meg, de ti higgyétek, mert Krisztus mondotta. Mert az evangéliumnak csak egy értelme van. Még egyszer: “Legyetek ébren és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!”.
 
       Most búcsúzom, és azt mondom, áldjon meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten és forrasszon benneteket eggyé a Szentháromság egy Isten, és Krisztus egyházát megerősítse veletek a megszentelő kegyelem, és világosítsa be az utat Isten szent Lelke. Téged, pedig áldjon meg testvérem és erősítse meg a te lelkedet a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ámen.